Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Prváci na odbornej exkurzii

  S prípravou a použitím sadrových obväzov v praxi sa naši prváci mohli oboznámiť v reálnych podmienkach sádrovne v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Zhotovovanie sadových obväzov má svoje špecifiká, ktoré si treba osvojiť. Ďalšie kroky žiakov viedli na pracovisko centrálnej sterilizácie. Prechádzali cez jednotlivé miestnosti, kde sa realizujú jednotlivé etapy preddezinfekcie, dezinfekcie aj sterilizácie. Mohli vidieť sterilizátory v ktorých prebieha chemická sterilizácia a aj použitie autoklávu. Chceme sa poďakovať personálu za zaujímavé informácie z ich praxe a čas, ktorý nám venovali.

 • XXII. ročník súťaže telesnej zdatnosti - výsledky

  V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnil XXII. ročník Súťaže telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl (silový päťboj). V piatich disciplínach si zmerali sily trojčlenné družstvá z piatich svidníckych stredných škôl.

  Výsledky:

  Družstvá

  1. miesto - Gymnázium DH Svidník

  2. miesto - Spojená škola Svidník

  3. miesto - SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník

  Jednotlivci

  1. miesto - Adrián Jackanin

  2. miesto - Adam Jankanič

  3. miesto - Milan Eštok

  Vecné ceny pre víťazov - permanentku pre najlepšieho jednotlivca a tričká venovala firma Stemi fitness&boxing, sídlisko Utra Svidník.

 • Týždeň otvorených dverí

  V dňoch od 12. do 16. novembra 2018 sme otvorili dvere našej školy pre deviatakov z okresov Stropkov a Svidník. V úvode sa mohli oboznámiť s novým študijným odborom praktická sestra, ktorý sa bude dať od septembra študovať na stredných zdravotníckych školách.

  Naši žiaci im v odborných učebiach prakticky predviedli poskytovanie prvej pomoci a odborné výkony, ktoré sa počas štúdia budúce praktické sestry naučia. Deviatakov zaujal najmä odber venóznej krvi a spôsoby aplikácie injekcií. Na škole sa dá študovať nemecký a anglický jazyk. Vyučujúce cudzích jazykov im ich priblížili zaujímavou prezentáciou a kvízom.  Záujemcov o štúdium na našej škole, ktorí TOD nestihli, hocikedy radi privítame a ochotne odpovieme na ich zvedavé otázky. 

 • Zážitkové vyučovanie na hodine ZOA

  Jedným z prvých tematických celkov, ktoré sa prváci učia vrámci odborného predmetu ZOA je obväzový materiál a obväzová technika. V súčasnosti existuje veľké množstvo obväzového materiálu, v ktorom je niekedy, pre začínajúcich zdravotníkov, obtiažne sa orientovať. Preto naši prváci spolu s pani učiteľkou Vageľovou vytvorili prehľadné nástenky na tému obväzový materiál. Okrem toho, že nástenky skrášlili priestor odbornej učebne, pri ich tvorbe si žiaci upevnili vedomosti, zjednodušili zapamätanie pojmov a veria, že poslúžia aj mladším spolužiakom pri výučbe do budúcnosti.

 • Ošetrovanie rán - starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou

  Zaujímavú prednášku s najnovšími informáciami o ošetrovaní rán so zameraním na starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou, si pre našich žiakov pripravila sestra špecializovaného zariadenia DOST vo Svidníku Vlasta Hromohová. Žiaci ocenili najmä praktické ukážky najnovších druhov obväzového materiálu, ktoré sa využívajú v liečebe rán. Naše poďakovanie patrí aj MUDr. Zelenkovej, ktorá umožnila zrealizovať prednášku na našej škole.

 • Svetový deň duševného zdravia

  Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10.októbra, si žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka vypočuli zaujímavú prednášku. Pripravila ju MUDr. Ľubica Žaková, ktorá zaujímavým spôsobom žiakom priblížila dôležitosť duševného zdravia s dôrazom na psychohygienu.  

 • Nemé kráľovné

  Nemé kráľovné je názov divadelného predstavenia o živote herečiek nemého filmu. Predstavenie navštívílí naši žiaci a pedagógovia 11. októbra v Historickej budove DJZ v Prešove. Súčasťou výletu do Prešova bola aj prehliadky mesta a voľný čas, ktorý mohli žiaci využiť podľa vlastných predstáv. Ďakujeme pani učiteľke Ilčiskovej za organizáciu celej akcie, a už sa tešíme na ďalšie. 

 • Naši žiaci na Dni dobrovoľníctva vo Svidníckej nemocnici

  Richard Mendeľ, žiak 3. A triedy sa vynikajúco zhostil úlohy maskota Nemocnice arm. generála L.Svobodu, ktorá patrí do siete Svet zdravia. Dňa 10. októbra na detskom a doliečovacom a geriatrickom oddelení slávnostne otvorili projekt Dobrovoľníctva pod záštitou ambasádora Tomáša Bezdedu. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani primátor mesta Svidník. Richard si pochvaliu vyslúžil aj od známeho speváka. Veľkým pomocníkom maskota bol aj druhák Dávid Kurej. 

 • 3. miesto v cezpoľnom behu

  Štvrták Adam Zápotocký vybojoval 4.10.2018 3. miesto v Okresnom kole cezpoľného benu žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo družstvo v zložení: Adam Zápotocký, Kevin Kurej a Maroš Sivák.

 • Svetový deň srdca v Materskej škôlke 8. mája

  Pri príležitosti Svetového dňa srdca si aj naši druháci spoločne s pani učiteľkou Vageľovou pripravili projekt pre predškolákov v Materskej škôlke 8. mája. Vyrobili pracovné listy so zameraním na zdravý životný štýl a zdravú výživu, ktoré spoločne s detičkami vyfarbili. Deti si mohli popočúvať aj srdiečko a zistiť čo sa s ním deje, ak so hýbu a športujú.

  Celou akciou deti sprevádzali žiaci 2.A triedy: Kristína Grohoľová, Alexandra Babjaková, Diana Cernei a Dávid Kurej. Ďakujeme aj pani riaditeľke za možnosť zrealizovať projekt v ich materskej škole.

 • Svetový deň srdca 30.9.2018

  V pondelok 1.10.2018 sme občanom Svidníka a okolia ponúkli bezplatné meranie tlaku krvi ako prevenciu srdcovo-cievnych ochorení pripríležitosti Svetového dňa srdca.

  V predchádzajúcom týždni sme s predstihom napiekli medovníky, ozdobili sme ich a ponúkli záujemcom.

  Svetový deň srdca - Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.

  Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

 • Biela pastelka 21.9.2018

  V piatok 21.9.2018 sa štyria štvrtáci zapojili do zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V rekordne krátkom čase nazbierali rekordnú sumu 221,17 €.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 • Svetový deň prvej pomoci v Stropkove

  Svetový deň prvej pomoci si každoročne pripomíname 8. septembra. Pri tejto príležitosti CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s našou školou zorganizovala v stredu 12.9.2018 peknú akciu pre deti materských a základných škôl. Na stanovištiach s rôznymi poraneniami (krvácanie, zlomenina, popálenina) si mohli vyskúšať postup poskytovania prvej pomoci. Zaujímavé pre deti boli aj figuríny na KPR s počítačovým vyhodnotením a figurína na nácvik Heimlichovho manévra.

  Pre občanov mesta sme ponúkli meranie tlaku krvi a glykémie. Počasie nám prialo a prišiel nás navštíviť aj primátor mesta Stropkov. Ďakujeme za príležitosť, tešíme sa na spoluprácu a ďalšie akcie.

 • Súťaž Asistent v akcii

  V piatok 8. júna 2018 sa v Prešove na "Kvašnej vode" konal 11. ročník vedomostno-športovej súťaže prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl. Družstvo našich druhákov sa v konkurencii šestnástich škôl umiestnilo na 7. mieste. Blahoželáme žiakom aj učiteľom, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.

 • Exkurzia druhákov v Senior Dome Svida

  Žiaci druhého ročníka sa 24. mája zúčastnili odbornej exkurzie v Senior Dome Svida vo Svidníku. Vedúca sestra Mgr. Cimborová im zaujímavým spôsobom priblížila význam, organizáciu a náplň náplň práce v tomto zariadení sociálnych služieb. Mohli si pozrieť zariadenie a vybavenie priestorov, ktoré slúžia klientom. Druháci sa zoznámili aj s pracoviskom, na ktorom budú v treťom ročníku vykonávať odbornú prax. Ďakujeme vedúcej sestre za jej čas a zaujímavú exkurziu.

 • Medzinárodný deň sestier

  Naša škola si každoročne od svojho vzniku pripomína Medzinárodný deň sestier, ktorý sa celosvetovo oslavuje 12. mája. Je to deň narodenia Florence Nightingaleovej, ktorá sa pokladá za priekopníčku a zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. V Londýne založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete.
   

   

                                                                                                                        

  Ani tento rok nebol výnimkou a žiaci našej školy opäť pre verejnosť pripravili milú akciu pri príležitosti tohto dňa. Na stanovišti pred školou 14. mája dobrovoľne a bezplatne merali okoloidúcim hladinu glykémie a hodnoty krvného tlaku.

  Naše poďakovanie za uskutočnenie akcie patrí žiakom 4. a 3. triedy pod vedením PhDr. Aleny Žulevičovej a Mgr. Jany Frenovej.

 • Volejbalový turnaj

  V stredu 25.4.2018 sa na školskom volejbalovom turnaji stretli družstvá chlapcov, dievčat a zamestnancov školy. V zápasoch na dva víťazné sety sa ukázalo byť najlepším družstvo chlapcov, ktorého sila spočívala najmä v podaní a výkone niektorých jednotlivcov. Oceňujeme aj korektný a férový prístup a športový zápal zúčastnených hráčov.

 • Odborná exkurzia VÚSCH Košice

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach je špecializované zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa diagnostikou a liečbou chorôb srdca a ciev. Vo štvrtok 19.4.2018 sme na odbornej exkurzii mohli navštíviť aj priestory, ktoré sú vyhradené len pre pacientov a zamestnancov ústavu.

  S odborným výkladom vrchných alebo staničných sestier sme si prezreli Kliniku kardiológie, srdcovej chirurgie, cievnej chirurgie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Študentov zaujali najmä nové priestory, rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie, ale aj rozsah činnosti ústavu a počty diagnostikovaných, operovaných a odliečených pacientov.

 • Prednáška otca Petríka

  13. apríl 2018 sa okrem iného niesol duchovným povzbudením v podobe prednášky a diskusie na tému modlitba, typy modlitby, modlitba potrebná pre každodenný život. Prednášku viedol duchovný otec, absolvent našej školy Mgr. Vladislav Petrík, ktorý svoju prednášku založil najmä na osobnom svedectve z čias študentského aj kňazského života.

  Študenti sa mohli oboznámiť s tým, ako sa modliť, aké sú spôsoby a typy modlitieb, ako sa rozprávať s Pánom Ježišom. Duchovný otec poukázal na to, aký je mocný, ale zároveň milosrdný Boh, náš nebeský otec.

  Ďakujeme za povzbudivé slová.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria