Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020

denné štúdium:

5361 M praktická sestra - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5361 N praktická sestra - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

informačný leták

Utorok 22. 1. 2019

Praktická sestra od 1. septembra 2018

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
9. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 

 

Od 1. septembra 2018 sú absolventi stredných zdravotníckych škôl opäť sestrami. Odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra majú všetci absolventi študijného odboru zdravotnícky asistent od roku 2005 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z.).

V školskom roku 2019/2020 otvárame nový študijný odbor 5361 M praktická sestra pre denné štúdium a 5361 N praktická sestra pre externé štúdium.

Oznam:

SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku dá do prenájmu garážové, skladové a kancelárske priestory. Vlastný vchod, parkovisko, brána, kamerový systém. tel. 054-7880211, e-mail: skola@szssk.edu.sk

 

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • S prípravou a použitím sadrových obväzov v praxi sa naši prváci mohli oboznámiť v reálnych podmienkach sádrovne v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Zhotovovanie sadových obväzov má svoje špecifiká, ktoré si treba osvojiť. Ďalšie kroky žiakov viedli na pracovisko centrálnej sterilizácie. Prechádzali cez jednotlivé miestnosti, kde sa realizujú jednotlivé etapy preddezinfekcie, dezinfekcie aj sterilizácie. Mohli vidieť sterilizátory v ktorých prebieha chemická sterilizácia a aj použitie autoklávu. Chceme sa poďakovať personálu za zaujímavé informácie z ich praxe a čas, ktorý nám venovali.

 • V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnil XXII. ročník Súťaže telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl (silový päťboj). V piatich disciplínach si zmerali sily trojčlenné družstvá z piatich svidníckych stredných škôl.

  Výsledky:

  Družstvá

  1. miesto - Gymnázium DH Svidník

  2. miesto - Spojená škola Svidník

  3. miesto - SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník

  Jednotlivci

  1. miesto - Adrián Jackanin

  2. miesto - Adam Jankanič

  3. miesto - Milan Eštok

  Vecné ceny pre víťazov - permanentku pre najlepšieho jednotlivca a tričká venovala firma Stemi fitness&boxing, sídlisko Utra Svidník.

 • V dňoch od 12. do 16. novembra 2018 sme otvorili dvere našej školy pre deviatakov z okresov Stropkov a Svidník. V úvode sa mohli oboznámiť s novým študijným odborom praktická sestra, ktorý sa bude dať od septembra študovať na stredných zdravotníckych školách.

  Naši žiaci im v odborných učebiach prakticky predviedli poskytovanie prvej pomoci a odborné výkony, ktoré sa počas štúdia budúce praktické sestry naučia. Deviatakov zaujal najmä odber venóznej krvi a spôsoby aplikácie injekcií. Na škole sa dá študovať nemecký a anglický jazyk. Vyučujúce cudzích jazykov im ich priblížili zaujímavou prezentáciou a kvízom. Záujemcov o štúdium na našej škole, ktorí TOD nestihli, hocikedy radi privítame a ochotne odpovieme na ich zvedavé otázky.

 • Jedným z prvých tematických celkov, ktoré sa prváci učia vrámci odborného predmetu ZOA je obväzový materiál a obväzová technika. V súčasnosti existuje veľké množstvo obväzového materiálu, v ktorom je niekedy, pre začínajúcich zdravotníkov, obtiažne sa orientovať. Preto naši prváci spolu s pani učiteľkou Vageľovou vytvorili prehľadné nástenky na tému obväzový materiál. Okrem toho, že nástenky skrášlili priestor odbornej učebne, pri ich tvorbe si žiaci upevnili vedomosti, zjednodušili zapamätanie pojmov a veria, že poslúžia aj mladším spolužiakom pri výučbe do budúcnosti.

 • Zaujímavú prednášku s najnovšími informáciami o ošetrovaní rán so zameraním na starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou, si pre našich žiakov pripravila sestra špecializovaného zariadenia DOST vo Svidníku Vlasta Hromohová. Žiaci ocenili najmä praktické ukážky najnovších druhov obväzového materiálu, ktoré sa využívajú v liečebe rán. Naše poďakovanie patrí aj MUDr. Zelenkovej, ktorá umožnila zrealizovať prednášku na našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria