Navigácia

Kritériá prijímacieho konania

 

Kritériá

pre prijímacie konanie na SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 prerokované pedagogickou radou dňa 25. januára 2018.


Prijímacie konanie bude realizované v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej „školský zákon“).

 

Počet miest pre prijímacie konanie je 30 uchádzačov.

 1. Bez prijímacieho konania je prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahol v predmete SJ úspešnosť najmenej 90% a z biológie mal na konci 8. ročníka a prvého polroka 9. ročníka známku nie horšiu ako chválitebný.
 2. Body za prijímacie konanie z predmetov slovenský jazyk a biológie max. 50 bodov za každý predmet (písomná časť a ústna časť max. 100 bodov). Za úspešné absolvovanie skúšky sa považuje zisk aspoň 10 bodov zo slovenského jazyka a 10 bodov z biológie.
 3. Výsledky celoslovenského testovania z predmetu SJ (max. 100 bodov)

%

body

 

%

body

85 - 89

100

 

55 - 59

64

80 - 84

94

 

50 - 54

58

75 - 79

88

 

45 - 49

52

70 - 74

82

 

40 - 44

46

65 - 69

76

 

35- 39

40

60 - 64

70

 

30 - 34

34

 
 1. Priemerný prospech zo ZŠ

interval

body

 

interval

body

1,00 - 1,20

50

 

1,81 - 2,00

30

1,21 - 1,40

45

 

2,01 - 2,20

25

1,41 - 1,60

40

 

2,21 - 2,40

20

1,61 - 1,80

35

 

2,41 - 2,60

15

 
 1. Úspešné riešenie olympiád, literárnych a biblických súťaží – 20 bodov.
 2. Sociálne postavenie žiaka - najviac 10 bodov.
 3. Uchádzanie sa žiaka z cirkevných škôl - najviac 20 bodov.

 

Spolu za prijímacie konanie môže uchádzač získať 300 bodov. Na základe týchto kritérií a poradia riaditeľ školy rozhodne o prijatí 30 uchádzačov.

Organizácia prijímacieho konania

 1. Prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch termínoch 14. mája 2018 a 17. mája 2018.
 2. Podľa potreby sa prijímacie konanie uskutoční aj v termíne 19. júna 2018.
 3. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku 4 alebo 5 § 65 školského zákona najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok v zmysle § 65 ods. 7 školského zákona.
 4. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 6 školského zákona
 5. Rozhodnutie o prijatí či neprijatí podľa § 67 školského zákona oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi.
 6. Ďalšie konanie o prijatí resp. neprijatí uchádzača bude zabezpečené v súlade s platnou legislatívou.

 

 

                                                                                  Ing. Tomáš Magdziak

                                                                                         riaditeľ školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria