Navigácia

 • Seminár - Liečba na poliklinickom FRO

  V piatok 23.2.2018 sa v priestoroch veľkej zasadačky uskutočnil seminár organizovaný Fyziatricko-rehabilitačným oddelením Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. vo Svidníku. Seminár venovaný aktuálnym témam bol určený odbornej verejnosti - lekárom, sestrám, fyzioterapeutom.

  V dvoch blokoch si poslucháči vypočuli prednášky: Problematika hodnotenia vertebrogénnych bolestí, Pectus excavatum - história a súčasnosť, Spôsob ošetrenia duplexnej zlomeniny lumbalnej chrbtice pri polytraume, Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení chrbtice, Rehabilitačné postupy a rekonštrukčné zákroky na FRO Košice-Šaca, Deformity chrbtice u detí a adolescentov - význam operačnej liečby, Komplexná kúpeľná liečba pacientov so skoliózou, Miesto kúpeľnej liečby v liečbe detskej mozgovej obrny, ŠLÚ Mrína - 40 rokov rehabilitačnej starostlivosti o pohybovo hendikepovaných pacientov. Prednášky boli zaujímavé najmä pre našich štvrtákov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu v odbore fyzioterapia.

 • Výsledky šachového turnaja žiakov

   

  Deväť šachistov a jedna šachistka si zmerali sily v šachovom turnaji. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým na 10 minút pre hráča. Nasledovali zápasy o prvé a tretie miesto. V zápase o prvé miesto rozhodovala až tretia partia, v ktorej obidvoch hráčov výrazne tlačil čas.

  Výsledky:

  1. Dávid Kurej

  2. Kevin Kurej

  3. Maroš Homza

  Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

 • Ukážky prvej pomoci v ZŠ Havaj

  Na pozvanie vyučujúcej biológie sme znovu mohli zavítať do ZŠ v Havaji, aby sme žiakom siedmeho, piateho a štvrtého ročníka priblížili základy prvej pomoci. Pod vedením našich štvrtákov si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne s PC vyhodnotením, naučili sa používať trojrohú šatku, precvičili základy obväzovania aj stabilizovanú polohu.

  Žiaci sa veľmi potešili aj možnosti popočúvať akciu srdca pomocou fonendoskopu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme obohatiť výučbu biológie a prírodopisu, a žiakom priblížiť prvú pomoc v praxi. 

 • Svetový deň chorých a Svetový deň manželstva

  11. február vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za Svetový deň chorých. Na ten istý deň pripadá aj Svetový deň manželstva. Žiaci našej školy si obidva dni pripomenuli rôznymi akciami. Otec Pavlovský, dekan gr. kat. cirkvi vo Svidníku si pre žiakov pripravil zaujímavú prednášku a besedu na tému manželstvo, komunikácia v manželstve.

  Pri príležitosti dňa chorých si žiaci pozreli film, ktorý rieši etickú problematiku eutanázie a v rámci tvorivej dielne vyrobili zaujímavé záložky pre pacientov a zamestnancov našej nemocnice. Záložky potom rozdali učitelia a žiaci 3. A triedy počas praxe na oddeleniach. Sme radi, že sme mohli malou pozornosťou potešiť a urobiť radosť chorým aj zamestnancom.

 • Vianočná charitatívna zbierka

  Obdobie Adventu je čas, keď myslíme nielen na seba. Presvedčili nás o tom aj žiaci a zamestnanci našej školy. Pre klientov Domu sv. Faustíny vo Svidníku, ktorý spravuje gréckokatolícka charita vyzbierali trvanlivé potraviny a drogériu. Svojou štedrosťou vyčarili úsmev na tvárach tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za šľachetnou myšlienkou vianočnej zbierky stojí PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD. 

 • Celoškolský odborný seminár

  19. 12. 2017

  V adventnom čase sme pre žiakov a zamestnancov našej školy usporiadali celoškolský odborný seminár, ktorý si nás pre tento rok tematicky pripravila Mgr. Anna Švecová.  Zavítala k nám priamo z Viedne, kde už deväť rokov pracuje na Ortopedickej klinike v Herz Jesu Krankenhaus. Seminár bol rozdelený do dvoch blokov. V prvej časti nám pani Švecová predstavila systém zdravotnej starostlivosti v sieti rakúskych nemocníc, ktorej súčaťou je aj nemocnica v ktorej pracuje. Priblížila žiakom náplň práce na ortopedickej klinike, ale napríklad aj aktivity, ktoré nemocnica realizuje pre verejnosť. Zaujímavou bola aj úloha a fungovanie duchovnej služby pre pacientov.

  Po krátkej prestávke, ďalšou témou seminára bolo využitie aromaterapie v ošetrovateľskej starostlivosti. Objasnila rozdelenie a používanie éterických a rastlinných olejov a ich spôsob využitia v ošetrovateľstve. Zamerala sa najmä na ich využitie pri starostlivosti o pokožku pacienta. Žiaci si niektoré druhy olejov mohli aj vyskúšať a ovoňať. Nakoniec si všetci účastníci seminára odniesli milé prekvapenie v podobe voňavého balíčka s obsahom bylinkovej soli do kúpeľa. Naše poďakovanie patrí najmä Mgr. Švecovej, ktorá neváhala a bola ochotná sa s nami podeliť so svojimi skúsenosťami, a priniesť nám úsok sveta do Svidníka. 

 • Sv. Mikuláš - 6. december 2017

  Svätý Mikuláš bol vo štvrtom storočí biskupom v maloázijskom meste Myra (dnes Demre v južnom Turecku). Pochádzal z bohatej rodiny. Pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Jeho najznámejším činom je určite záchrana troch dcér, ktorým tajne daroval veno.

  Na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra sa aj my obdarúvame drobnými darčekmi a sladkosťami. Pravidelne každý rok sa sv. Mikuláš s anjelmi a čertom prejdú po škole, aby odmenili dobrých študentov a pohrozili neporiadnym. V nemocnici potom prinášajú zamestnancom nemocnice a pacientom, najmä deťom a starším imobilným pacientom.

  Fotogaléria z tohtoročného sv. Mikuláša.

 • Týždeň otvorených dverí 27.11.2017 - 1.12.2017

   

  V týždni od 27.11.2017 do 1.12.2017 naša škola otvorila svoje priestory žiakom základných škôl, ich rodičom a širokej verejnosti. Naši študenti návštevníkom ukázali výber z toho, čo je obsahom ich štúdia.

  V odbornej účebni ošetrovateľsta predviedli odber kapilárnej i venóznej krvi, meranie tlaku krvi a pulzu, aplikáciu muskulárnych a podkožných injekcií, starostlivosť o hygienu pacienta a ponúkli možnosť aj vyskúšať si výkony na figuríne a simulátoroch.

  V odbornej učebni prvej pomoci si žiaci základných škôl mohli vyskúšať resuscitáciu pacienta - masáž srdca a umelé dýchanie, uloženie do stabilizovanej polohy, prvú pomoc pri vdýchnutí cudzeho telesa, pri poraneniach a alergických reakciách.V laboratóriu sme predvádzali zaujímavé pokusy z oblasti fyziky a chémie.

  Návštevníci si prezreli aj budovu školy, kaplnku, zasadačku, posilňovňu, triedy, odborné učebne, učebne jazykov aj vyučovací proces v dennom aj externom štúdiu.

  Fotografie z týždňa otvorených dverí si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Deň profesijnej orientácie - ZŠ Mlynská Stropkov 16.11.2017

  Základná škola na Mlynskej ulici v Stropkove usporiadal pre svojich deviatakov 16. novembra 2017 deň profesijnej orientácie. Našej škole a iným stredným školám z regiónu bolo umožnené prezentovať možnosti štúdia na škole.

  Tri štvrtáčky a dve tretiačky pod odborným dohľadom sr. Rufiny predviedli ukážky masáže srdca a umelého dýchania na resuscitačnej figuríne, praktické ukážky merania tlaku krvi, aplikácie injekcií, odberu venóznej krvi a iných výkonov. Žiaci 9. ročníkov si mohli jednotlivé výkony aj sami vyskúšať.

  Aj tento deň prispel k rozšíreniu povedomia žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na stredných školách a ďalšom profesijnom smerovaní.

  Fotograléria

 • XXI. ročník Súťaže telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl o putovný pohár riaditeľa SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku – 30. november 2017

  Vo veľkej zasadačke Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku sa vo štvrtok 30. novembra 2017 opäť stretli žiaci stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov na súťaži telesnej zdatnosti o putovný pohár riaditeľa SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku.

  Štyri trojčlenné družstvá súťažili v disciplínach: tlak s činkou v ľahu na lavičke, skok z miesta, zhyby na hrazde nadhmatom, ľah-sed za minútu a kľuky na bradlách. Súťažiaci predvádzali výborné výkony a o prvenstvo sa bojovalo až do úplného záveru.

  Nakoniec si víťazstvo v súťaži jednotlivcov s miernym náskokom vybojoval Tomáš Štiber zo SOŠ technickej, druhý skončil Milan Eštok zo Spojenej školy a tesne za ním na treťom mieste Patrik Čureja zo SOŠ technickej. V súťaži družstiev potvrdili dominanciu žiaci SOŠ technickej, nasledovala Spojená škola a na treťom mieste sa umiestnila SOŠ arm. gen. L. Svobodu.

  Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a zabezpečení priebehu tohto ročníka aj všetkých ročníkov, osobitne nášmu absolventovi a minuloročnému víťazovi súťaže Jánovi Alexandrovi Janechovi, ktorý sa ako rozhodca postaral o hladký priebeh tohto ročníka. Súťaže telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl o putovný pohár riaditeľa SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku od roku 1997.

 • Imatrikulácia študentov 1. ročníka

  V utorok 14. novembra 2017 konečne nastal deň, keď boli študenti prvého ročníka prijatí do cechu študentského  na slávnostnej imatrikulácii. Druháci pripravili výzdobu triedy, program, úlohy a súťaže pre prvákov a občerstvenie pre všetkých žiakov a učiteľov školy. Ako pamiatka na slávnostný sľub prvákom ostanú imatrikulačné listy od riaditeľa školy a starších spolužiakov.

 • World Diabetes Day

  7. 11. 2017

  14. november je vyhlásený za Medzinárodný deň cukrovky. Aj my sme si tento deň pripomenuli formou prednášky, ktorú si pripravila pre žiakov prvého ročníka Mgr. Podaná z RÚVZ vo Svidníku. Témou prednášky bola prevencia cukrovky. Žiakov problematika zaujala a veríme, že získané poznatky prakticky pretavia do svojho životného štýlu, ale aj budú preventívne pôsobiť vo svojom okolí.  

 • Teória v praxi

  Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Preto aj naši prváci spolu so svojimi vyučujúcimi navštívili v októbri sadrovňu vo Svidníckej nemocnici arm. generála L. Svobodu. Vďaka veľmi ochotným zamestnancom si žiaci názorne pozreli postup pri prikladaní sádrového obväzu, ale aj správny postup pri zhotovovaní Desaultovho obväzu pleca.

  Žiaci 1.ZA triedy zasa mohli nahliadnuť na oddelenie centrálnej sterilizácie, kde sa oboznámili s organizáciou a náplňou práce na tomto oddelení. Chceme sa poďakovať hlavne za ochotný prístup zo strany personálu nemocnice. Veríme, že exkurzia prispeje k lepšiemu osvojeniu si teoretických vedomostí a pripraví budúcich zdravotníkov pre prax.

 • 3. miesto v Okresnom kole cezpoľného behu

  V kategórii žiakov stredných škôl v Okresnom kole cezpoľného behu 29.9.2017 vybojovalo družstvo v zložení: Adam Zápotocký, Kevin Kurej a Ľuboš Grundza 3. miesto. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v tréningu i v pretekoch.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  18. 10. 2017

  MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC je celosvetová aktivita tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN - Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not). Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. O 9:00 hodine sa aj naši žiaci a zamestnanci spoločne zišli v kaplnke školy pri modlitbe rozjímavého ruženca na tento úmysel.

 • Návšteva knižnice

  16. 10. 2017

  Naši žiaci 1.A triedy navštívíli Poddukliansku knižnicu vo Svidníku. Akcia mala informatívny charakter. Žiaci sa oboznámili s funkciou a možnosťami knižnici. Boli im predstavené aj jednotlivé oddelenia knižnice ako je regionálne a bibliografické oddelenie, oddelenie náučnej literatúry, beletrie, detský kútik a oddelenie internetu. Cieľom bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí literatúru a čítanie kníh. Zároveň mali aj možnosť stať sa aktívnymi čitateľmi.

 • Duševné zdravie a enviromentálna výchova

  10. 10. 2017

  Svetový deň duševného zdravia sme si pripomenuli aj našej škole krátkym rozhlasovým vstupom, (Ľ. Harviš, 4.A) v ktorom odzneli dôležité informácie a rady na udržiavanie duševného zdravia a duševnej pohody. V rámci enviromentálenj výchovy žiaci 1.A triedy sa podujali skrášiť okolie našej školy. Pod vedením pani učiteľky Kravčenko spolu so školníkom upravili školský dvor a týmto spôsobom strávili príjemné chvíle v prírode. Všetkým zúčastneným pekne ďakujeme.

 • Prvý piatok na škole

  6. 10. 2017

  Na 6. októbra pripadol prvý piatok v mesiaci. Ako to už býva zvykom na našej škole, deň sme začali sviatosťou zmierenia a svätou omšou. Po svätej omši nasledovala prednáška, ktorú si pre žiakov a zamestnancov pripravil pán kaplán. Ústrednou témou, ktorej sa chce počas prvých piatkov venovať je „Láska“. Témou prvej prednášky bola „Láska k Bohu“. Program však pokračoval aj ďalej. Po krátkej prestávke si žiaci vyšli do prírody a pokračovali branným cvičením  vo svidníckom Lesoparku. Neodradilo nás ani trochu chladnejšie počasie. 

 • Ukážky prvej pomoci

  Žiakov Základnej školy v Okrúhlom počas branného cvičenia oboznámili naši žiaci so základmi prvej pomoci. Po úvodnej prednáške si mohli aktívne vyskúšať na figurínach kardiopulmonálnu resuscitáciu, uvoľnenie dýchacích ciest pomocou Heimlichovho manévra a znehybnenie končatín pri zlomeninách. Záujem bol nielen zo strany žiakov ale aj pedagógov.

   

 • MOST 2017 „Spolu chránime vaše srdcia“

  29.9.2017 prebiehal už 11. ročník kampane Svetový deň srdca zameranej na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení. Kampaň je v SR realizovaná aj Slovenskou nadáciou srdca, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR a inými partnermi. Pri tejto príležitosti RÚVZ vo Svidníku uskutočnil preventívnu akciu, do ktorej sa zapojili aj naše dve žiačky štvrtého ročníka Kristína Siváková  a Aneta Trudičová. Ich úlohou bolo merať obvod brucha, bokov a krvný tlak. Sme radi, že sme mohli aj takouto cestou prispieť k osvete v boji proti vážnym ochoreniam srdca.

  Pri tejto príležitosti sa mohli aj naši žiaci zapojiť do výtvarnej súťaže S názvom „Srdce“. Ich úlohou bolo ľubovoľnou technikou zobraziť srdce. Práce hodnotila porota a najkrajšie práce boli odmenené zaujímavou cenou.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11

Fotogaléria